Recerca

Àrea 1

Malalties infeccioses i SIDA

Responsable de l'equip

Webs relacionades

Objectius estratègics

1. En el camp de la SIDA:

 • Immunoteràpia de la malaltia i mecanismes naturals i adquirits de defensa, inclòs el desenvolupament de vacunes terapèutiques i preventives.
 • Eficàcia i mecanismes de resistència i tolerància dels nous antiretrovirals.
 • Immunopatogènia, resposta al tractament i mecanismes de resistència d’algunes infeccions oportunistes, com ara la tuberculosi, la PCP i la toxoplasmosi.
 • Complicacions relacionades amb l'envelliment

2. En el camp de les infeccions generals:

 • Profilaxi i suport al tractament de l'endocarditis produïda per gèrmens multiresistents, inclosos models experimentals.
 • Infeccions en receptors de trasplantaments d’òrgans sòlids.
 • Interaccions entre les infeccions nosocomials i la utilització d’antibiòtics.
Principals línies de recerca


1. En el camp de la SIDA:

 • La línia més important es centra en la resposta perifèrica (sang) i central (teixit limfàtic i líquid cefaloraquidi) a diverses pautes de tractament antiretroviral quan s’administra en fases evolutives molt precoces (CD4 > 500 mm³). Hem posat a punt tècniques ultrasensibles de determinació de la càrrega viral del plasma i dels teixits; tècniques de determinació de la resistència genotípica i d’immunofenotipatge i proliferació de limfòcits CD4+ davant d’antígens del mateix VIH; i, en col·laboració amb el grup de farmacologia clínica, tècniques de determinació dels nivells de medicaments. La hipòtesi de treball, una vegada descartada la possibilitat d’eradicar el VIH, consisteix en veure si és possible suprimir, de forma quasi completa i a llarg termini, la replicació del VIH, recuperar el sistema immunitari i quantificar el grau d’aquesta recuperació. La interrupció del tractament provoca un ràpid rebrot, que es podria evitar de forma parcial o total (curació funcional).
 • S'estudia el mecanisme pel qual el virus és capaç d’escapar de la resposta citotòxica, que podria ser la selecció de quasiespècies diferents dels reservoris (resistència immunològica). Per aquest motiu, hem engegat una línia d’investigació encaminada a desenvolupar tècniques d’estimulació del sistema immunològic i a trobar el tractament antiretroviral corresponent. La interrupció cíclica del tractament i les vacunes terapètiques poden provocar una recuperació de la resposta immunològica específica als antígens del VIH associada a una caiguda espontània de la càrrega viral, que es correlaciona amb el grau de resposta proliferativa i citotòxica específica contra el VIH-1 en un percentatge petit de pacients.
 • També hem posat a punt una tècnica d’immunoteràpia basada en l’administració de cèl•lules dendrítiques autòlogues estimulades ex vivo amb el mateix virus del pacient. Els primers dos estudis en fase I amb pacients ja s'han acabat i publicat. El tercer estudi, està ja pràcticament acabat.
 • Estem desenvolupant diversos immunògens que podrien ser potencials candidats per a vacunes terapèutiques o preventives.

2. En el camp de les infeccions generals:

 • Endocarditis clínica i experimental, inclosa l'endocarditis en drogoaddictes (Dr. J. M. Miró).
 • Les infeccions en receptors de trasplantaments. Diagnòstic microbiològic i marcadors pronòstics (Dra. A. Moreno).
 • Els factors predictius i els marcadors de resposta al tractament de les infeccions nosocomials (Dr. J. Mensa).
 • La resposta al tractament, la resistència i la transmissió de la tuberculosi.
 • Factors pronòstics de la infecció respiratòria d’origen comunitari i nosocomials, tant en els hostes immunocompetents com en els immunodeprimits.
 • Les bases genètiques de la susceptibilitat de l’hoste i les bases bioquímiques, moleculars i la capacitat de rèplica de les soques resistents.

Grup de recerca

Endocarditis. Infeccions Cardiovasculars. Model experimental

MIRO, JOSEP MARIA

(ICMiD)

Aquest grup treballa en els aspectes epidemiològics, clínics, diagnòstics, preventius i terapèutics de l’endocarditis infecciosa. Ho fa mitjançant estudis de cohorts locals, nacionals o internacionals (ICE) que han posat de manifest un augment de l’endocarditis produïda per Staphylococcus aureus sensible (MSSA) i resistent a la meticil·lina (MRSA). Els estudis en el model d’endocarditis experimental per MRSA i GISA han avaluat l’activitat de noves combinacions d’antibiòtics (fosfomicina i imipenem) o nous antibiòtics com la daptomicina i la telavancina.

Grup de recerca

Infeccions en receptors de transplantament d'òrgan sólid

MORENO, ASUNCION

(ICMiD)

Aquest grup ha estudiat en el darrers anys les característiques clíniques i evolutives de les bacterièmies en pacients amb diferents trasplantaments d’òrgan sòlid (renal, hepàtic, cardíac i renopancreàtic). Hem posat de manifest que els polimorfismes de la lectina d'unió a mannosa (MBL) condicionen l'augment de la prevalença de la malaltia per citomegalovirus (CMV) i hem analitzat els factors de risc de mortalitat de las pneumònies en trasplantats. S’ha estudiat la prevalença d’altres virus del grup herpes (VHH-6 i 7) en la població trasplantada, així com el seu paper patogenètic en el transcurs del posttrasplantament. Aquests estudis s’han realitzat conjuntament amb investigadors especialitzats en microbiologia i immunologia i amb les diferents unitats de trasplantament (instituts de malalties digestives, nefrologia i tòrax).

Grup de recerca

SIDA I Infecció per VIH

GATELL, JOSEP MARIA

(ICMiD)

Aquest grup treballa en els aspectes clínics, diagnòstics, terapèutics i preventius de la infecció pel VIH. L’aportació científica d’aquesta línia d’investigació és molt competitiva i reconeguda internacionalment. Aquest grup d’investigadors centra els seus esforços en explorar la possible eradicació de la infecció pel VIH i la reconstitució del sistema immunitari, inclòs el desenvolupament de vacunes preventives i terapèutiques. Des del seu inici, l’any 2002, el Dr. Gatell coordina la Xarxa Espanyola d’Investigació en Sida (RIS) finançada pel FIS i, des de l'any 2007, el projecte HIVACAT de desenvolupament de vacunes contra el VIH.

Grup Emergent

Grup d'estudi de la infecció nosocomial

SORIANO, ALEX

(ICMiD)

Aquest grup treballa en els aspectes clínics, diagnòstics, terapèutics i preventius de les infeccions nosocomials. L'aportació científica és particularment destacada en el tractament i maneig de la bacterièmia, de les infeccions en unitats de cures intensives i les relacionades amb implants ortopèdics. Els seus integrants són membres de la REIPI, “Red Española de Investigación en Patología Infecciosa”, i participen activament en projectes multicèntrics finançats pel FIS.